Din specialpedagog på nätet

När du som pedagog behöver stöd i undervisningsplanering eller i dina funderingar kring en elev med särskilda behov – kontakta mig. Du får hjälp att resonera och reflektera utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv för att komma vidare i ditt arbetssätt.

Din specialpedagog
på nätet

När du som pedagog behöver stöd i undervisningsplanering eller i dina funderingar kring en elev med särskilda behov – kontakta mig. Du får hjälp att resonera och reflektera utifrån ett specialpedagogiskt perspektiv för att komma vidare i ditt arbetssätt.

Specialpedagogens uppdrag

Som specialpedagog kan jag bidra med att genomföra tester inför dyslexiutredningar, screena klasser i läs- och skriv, utreda elevs behov av särskilt stöd (pedagogiska utredning) och skriva åtgärdsprogram. Handleda enskilda lärare eller grupper för att utveckla undervisningen och lärmiljön, ingår också i uppdraget. Elever som behöver stöd och struktur i sina studier kan få hjälp av mig. Vi kan tillsammans reda ut vad som ska göras, i vilken ordning och jag kan praktiskt visa hur studieteknik kan underlätta studierna och minska stressen.

Olika är mest rättvist
– man får vad man behöver

HANDLEDNING

Arbetslag behöver ofta en bestämd tid att prata pedagogiska dilemman, då är handledning en bra metod. Vi sitter tillsammans och bestämmer gemensamt vilken fråga som är den viktigaste att resonera kring. Jag håller i trådarna och ser till att alla kommer till tals och får tala till punkt. Det är viktigt att ingen tar hela talutrymmet eller att någon blir tystad. Vill man inte prata ska det vara av egen fri vilja, men naturligtvis är det önskvärt att alla bidrar med sin kunskap och infallsvinkel.

Vad man utvecklar genom handledning är bland annat:

 • gemensamt professionsspråk
 • förmågan att se kollegors perspektiv
 • gemensam kunskapssyn
 • förmågan att se på och utveckla sin egen praktiska teori kring undervisning och kunskap

 

UTREDNING

När eleven riskerar att inte nå målen för utbildningen är skolan skyldig att göra en utredning. Den ska innehålla elevens hela skolsituation. Med hjälp av frågor utifrån organisations-, grupp- och individnivå ska vi hitta en lösning som främjar elevens utveckling och lärande samt en livslång lust att lära (SKOLFS 2011:44). Det handlar inte om att hitta fel på någon, varken lärare eller elev, utan att hitta lösningar. Kontakta mig för att få stöd i dessa frågor.

I Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen – om ledning och stimulans, extra anpassningar och särskilt stöd (2014) finns ett antal frågor (sid. 22) som är utmärkt att utgå ifrån bland annat:

 

 • Hur ser elevens utveckling ut i relation till kunskapskraven?
 • Vilka delar av kunskapskraven har redan nåtts och vilka är eleven på väg att nå?
 • Vilka delar av kunskapskraven befaras eleven ha svårt att nå?
 • Var, när och hur uppträder svårigheterna?
 • Vilka extra anpassningar behövs för att eleven ska kunna nå de aktuella kunskapskraven?
 • Vilka anpassningar föreslår eleven?
 • Behöver läraren stöd och ytterligare kunskap för att kunna genomföra dessa anpassningar?
 • I sådana fall i vilken form och om vad?

UNDERVISNING

Som specialpedagog kan jag stötta lärare genom undervisning i

 • Extra anpassning – vad säger Skolverket, Skollagen och hur gör man
 • Åtgärdsprogram – när ska det utformas och varför
 • Digitala lärverktyg – vad är det, vad finns det, vem passar det
 • Funktionsvariabler – hur kan du som pedagog underlätta för eleverna, hur kan du anpassa din undervisning för att nå eleverna på fler sätt än du redan gör?

För elever som behöver extra stöttning undervisar jag i

 • Digitala lärverktyg – vad är det, vad finns det, vem passar det
 • Struktur – vad gäller studierna i stort, läxor och arbetsuppgifter
 • Studieteknik – hur lär eleven sig bäst, hur ska eleven göra för att minnas det hen läst
 • Lästeknik – hur kommer eleven igång med läsandet och i vilken ordning ska det ske?

Kostnadsfri konsulttid

Vi erbjuder en (1) kostnadsfri konsulttid per skola. Handledningen kan ske i grupp om maximalt 4 personer. Tidsåtgång är ca. 30 – 45 min. För att kunna koppla upp till videosamtalet (via Zoom) krävs att ni har en dator med mikrofon och högtalare.

Referenser

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens ordningens och och dock är det icke sällan.

Namn Namn

Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en faktor där trevnadens ordningens och ekonomiens upprätthållande, och dock är det icke sällan som sorgliga erfarenheter göras ordningens och ekon och miens därmed upprätthållande. Träutensilierna i ett tryckeri äro ingalunda en oviktig faktor, för trevnadens ordningens och och dock är det icke sällan.

Namn Namn

SUSSE TINZ

Susse Tinz heter jag och är specialpedagog och ägare av Tinz & Co AB. Jag är legitimerad lärare i svenska (åk 7-9, gymnasiet) och medieämnen och har även undervisat i flera datorämnen. Sedan 2012 har jag konsultat som specialpedagog. Det går bra att hyra in mig både för korta och långa uppdrag.

Tinz & Co AB, Susse Tinz
Ideon Science Park, Scheelevägen 15,
SE 223 70 Lund
+46 708 22 64 68
susse@tinz.se